Rektor: Herr Ramler

Tel: 0591/91693-13

 


Konrektorin: Frau Gerenkamp

Tel: 0591/91693-12