Rektor: Frank Ramler

Tel: 0591/91693-13
Konrektorin: Frau Gerenkamp

Tel: 0591/91693-12