Rektor: Herr Ramler Tel: 0591/91693-13

 

Konrektorin: Frau Gerenkamp Tel: 0591/91693-12